بررسی تاثیر رضایت مشتری بر عملکرد مالی بانک کشاورزی استان لرستان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 502

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPES01_363

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رضایت مشتری بر عملکرد مالی بانک کشاورزی انجام گرفته است. روش پژوهش از حیث هدف کاربردی و از جنبه روش توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را مشتریان و کارشناسان مالی بانک کشاورزی تشکیل می دهند، نمونه آماری پژوهش شامل 385 نفر از مشتریان و 97 نفر از کارشناسان مالی می باشد . داده های پژوهش به روش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شدند. روایی پرسشنامه در ابتدا مورد بررسی و در ادامه بوسیله شاخص های روایی همگرا و شاخص های افزونگی و اشتراک مورد تایید قرار گرفت. پایایی نیز بوسیله آلفای کرونباخ بیش از 0.7 برای تمامی متغیرهای پژوهش مورد تایید قرار گرفته است. در پژوهش حاضر بوسیله تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری فرضیات را مورد آزمون قرار داده ایم.

نویسندگان

حمزه کریمی پور ایمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

سید نجم الدین موسوی

استادیار دانشگاه لرستان