مفهوم سازی درک معنویت در رویداد پیاده روی اربعین حسینی : بر اساس تجربه ی میدانی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 919

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TGCE01_083

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

فعالیت ھای عادی در فضای اجتماعی گاه جلوه ھایی نمادین و تفسیر پذیر پیدا می کند که درک آنھا لزوم ورود ھوشیارانه به فرھنگ ھا را می طلبد. رویداد عظیم اربعین در سال ھای اخیر با توجه به شرایط بین المللی رنگ و بوی ویژه ای گرفته است به شکلی که به روایتی، تبدیل به یک فرارویداد بی مثال شده است. اما این گونه از زیارت که با پیاده روی و سختی ھای بسیاری ھمراه استموضوعی است نامکشوف و بسیار ویژه که نیازمند بررسی و شناسایی است. لذا این پژوھش کیفی که با استفاده از مصاحبه، مشاھده و بررسی اسناد صورت گرفته است در جھت دریافت و تفسیر مفھوم درک معنویت در پیاده روی اربعین حسینی است. بنابراین رسیدن به اشباع نظری برای پایان نمونه گیری ھا مدنظر قرا گرفت که موجب شد 38 مصاحبه جمع آوری گردد و برای کدگذاری و تفسیر مورد استفاده قرار گیرد. ھمزادپنداری که در سختی ھای سفر با باقی ماندگان کاروان کربلا قابل انجام است، داشتن حس امنیتی که به واسطه ی اعتقاد به راه حسین (ع) در عین ناامنی جاری است، مھمان نوازی ھای صادقانه که جلوه ای از رقابت به خود گرفت است، عشقی داوطلبانه که به پیاده روی ختم می شود و نھایتا عشق دو طرفه ی میزبان و میھمان به امام حسین (ع) که در عشق رزی به ھمدیگر جلوه می کند، مولفه ھای ادراک مظلومیت و به حق بودن امام حسین و یارانش در واقعه ی کربلا، تابلوی این پیاده روی را با رنگی از تحمل، دوستی، عشق ورزی و ھمراھی ھمساز کرده است. اربعین در حالی که یک فعالیت پیاده روی است جلوه ای از به خاطر سپردن عشق عاشق به معشوق و یادآوری معشوق از عاشق پس از سال ھا دوری است.

نویسندگان

سعید شفیعا

دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران

محمد جواد درودیان

کارشناسی مدیریت جهانگردی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران