مطالعه آزمایشگاهی اثر ساختار لوله حرارتی نوسانی بر رژیم جریان و عملکرد حرارتی آن

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 476

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFD17_207

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

لولهی حرارتی نوسانی یک وسیلهی انتقال حرارت دوفازی میباشد که میتواند حرارت قابل ملاحظهای را در فضای کم انتقال دهد ومقدار این حرارت کاملا وابسته به نوع رژیم جریان حاکم بر سیال عامل موجود در آن میباشد. لذا با توجه به اهمیت بالای رژیم جریان موجود در لولهی حرارتی نوسانی در مقدار انتقال حرارت، در این پژوهش بهمنظور بررسی رژیم جریان دوفازی و تاثیر آن بر عملکرد لوله های حرارتی نوسانی، با ساخت دو نوع لوله ی حرارتی نوسانی حلقهبسته از جنس پیرکس، آزمایشها با استفاده از سیالهای عامل اتانو ل ، آب دیونیزه و استون انجام شده و تاثیر نوع سیال عامل، ساختار لوله حرارتی و نسبت پرشدگی بر عملکرد حرارتی سیستم مورد بررسی قرارگرفته است. به طورکلی سه نوع رژیم جریان مشاهده شد که هرکدام تاثیر متفاوتی در انتقال حرارت و کارایی سیستم داشتند. با توجه به شرایط متفاوت آزمایشگاهی بهترین عملکرد حرارتی سیستم مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاکی از این بود که در همهی نسبتهای پرشدگی استفاده از سیال عامل اتانول مقاومت حرارتی کمتری را برای سیستم به همراه دارد. همچنین در تمام موارد افزایش تعداد دور منجر به بهبود عملکرد دستگاه میشود.

کلیدواژه ها:

لولهی حرارتی نوسانی حلقه بسته ، رژیم جریان دوفازی ، نسبت پرشدگی ، مقاومت حرارتی ، سیال عامل

نویسندگان

محمد حلیمی

کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود

علی عباس نژاد

استادیاردانشگاه صنعتی شاهرود

محمود نوروزی

دانشیاردانشگاه صنعتی شاهرود