اثر نسبت هدایت حرارتی مانع جداکننده نانوسیال و سیال خالص در یک محفظه مربعی بر نرخ انتقال حرارت

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

428

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFD17_019

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه حا ضر ، برر سی عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد و هدایتی در محفظه ای حاوی نانو سیال آب - اک سید مس و آب خالص جدا شده با یک مانع می با ش د. برر سی اثر تغییرات ن سبت هدایت حرارتی مانع بر میدان جریان و انتقال حرارت و برر سی اثر عدد گراشف بر میدان جریان و دما از اهداف مطالعه حاضر است. در تحقیق های پیشین هر دو طرف دیواره جامد نانو سیال بوده در حالی که در تحقیق پیش رو در یک طرف دیواره نانو سیال و در طرف دیگر سیال خالص داریم. برای تحلیل از یک برنامه کامپیوتری به زبان فورترن بر اساس روش حجم محدود و الگوریتم سیمپلر استفاده شده است. مطالعه برای عدد گراشف 3 10 و6 10 نسبت هدایت حرارتی 0/01 تا 100 موقعیت مانع 0/5 ضخامت مانع 0/1 و کسر حجمی نانوذرات برابر 3 در صد انجام شده ا ست. نتایج عددی نشان می دهد که باافزایش ضریب هدایت حرارتی مانع ، گرادیان دما در مانع کمتر و اختلاف دما در سیال بی شتر می شود و به دنبال آن قدرت گردابه های جریان برای هر دو محفظه افزایش پیدا کرده و نرخ انتقال حرارت از مانع نیز بیشتر می شود.

نویسندگان

محمدمهدیداودی چمزینی
محمدمهدی داودی چمزینی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه شهرکرد

بهزادقاسمی
بهزاد قاسمی

استاد مهندسی مکانیک ، دانشگاه شهرکرد

افراسیابرییسی
افراسیاب رییسی

دانشیار مهندسی مکانیک ، دانشگاه شهرکرد