ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در نواحی روستایی مطالعه موردی : روستای میمند

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 573

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESUD03_126

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

به عبارتی کیفیت زندگی به عنوان مفهومی برای نشان دادن میزان رضایت فرد از زندگی و معیاری برای تعیین رضایت و عدم رضایت افراد و گروه ها از ابعاد مختلف زندگی است. این ابعاد می تواند زمینه های تغذیه ای ، آموزشی ، بهداشت ، امنیت و اوقات فراغت را شامل شود ، از طرفی ، دیگر امروزه در ادبیات برنامه ریزی توسعه مباحث کیفیت زندگی به عنوان یک اصل اساسی پیوسته مورد نظر برنامه ریزان و مدیران امر توسعه است در مقاله حاضر با روش تحقیق در مقاله ی حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و نوع هدف کاربردی است که با بهره گیری از مطالعات داخلی و خارجی و منابع معتبر کتابخانه ای و اسنادی و مطالعات میدانی و جمع آوری پرسشنامه که جامعه ی آماری کلیه ی ساکنان مقیم روستای میمند است که 50نفر به صورت تصادفی مورد پرسش قرار گرفته است و محاسبه ی آلفای کرونباخ ./08 محاسبه شده است . در این ارتباط شاخص های کیفیت زندگی (متغییر وابسته ) و میزان رضایت ساکنان روستا به عنوان متغییر های مستقل در نظر گرفته شده است و در نهایت با تاکید با بهره گیری از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نتایج تحقیق نشان می دهد : کیفیت زندگی ، واژه ای پیچیده در ارتباط با شرایط و و ضعیت جمعیت در یک ناحیه یا روستا است . در بر گیرنده ی ابعاد روانی است که شاخص هایی همچون رضایت ، شادمانی و امنیت را در بر میگیرد و در برخی موارد رضایت های اجتماعی نیز نامیده می شود توجه به مفهوم بعد ذهنی ، یکی از دیدگاه هایی است که در تحقیقات مربوط به کیفیت زندگی به کار برده می شود این رویکرد که به رویکرد آمریکایی کیفیت زندگی معروف است در نتیجه بین همبستگی بین شاخص های اجتماعی کیفیت زندگی با میزان رضایت ساکنان روستا و مستقیمی (0/15) وجود دارد. از اینرو فرضیه تحقیق با %95 اطمینان تایید میشود.

نویسندگان

الهه صفی جهانشاهی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه حکیم سبزواری

محمدجواد صفایی

استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

معصومه خالدی

کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه حکیم سبزواری