بررسی اثر محیط های کشت پایه بر رشد گیاه دارویی بادرنجبویه

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 337

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BIOCONF19_517

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

گیاه بادرنجبویه Melissa Officinalis گیاهی است علفی وهمیشه سبزاز خانواده نعناعیان که در درمان بیماری های زیادی از جمله افسردگی و بی خوابی به کار می رود. این پژوهش باهدف بهینه سازی کشت گیاه در شرایط بدون خاک در دو بستر پرلیت و کوکوپیت و در حضور دو محیط کشت پایه MS و هوگلند با غلظت 1/4 صورت گرفت. برای این منظور بذرهای گیاه درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در بسترهای مورد نظر کشت شدند. یک هفته پس از رویش بذر گیاهچه ها با محیط های کشت پایه MS و هوگلند باغلظت 1/4 آبیاری شدند پس از دو ماه نمونه ها برداشت شدند و طول اندام هوایی، طول ریشه، وزن تر و خشک اندام های هوایی و ریشه اندازه گیری شدند. براساس نتایج حاصل بیشترین میزان طول اندام هوایی وریشه و وزن تر وخشک اندام هوایی در بستر پرلیت آبیاری شده با محیط MS و بیشترین وزن تر و خشک ریشه در بستر کوکوپیت آبیاری شده با محیط MS مشاهده شد. کمترین میزان طول اندام هوایی وریشه و وزن تر و خشک اندام هوایی در بستر کوکوپیت آبیاری شده با محیط هوگلند و کمترین وزن تر و خشک ریشه در بستر پرلیت آبیاری شده با محیط هوگلند مشاهده شد. در مجموع بستر پرلیت آبیاری شده با محیط MS برای کشت این گیاه مناسب تر تشخیص داده شد

نویسندگان

فاطمه سرحدی

گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا (س) تهران

خدیجه کیارستمی

گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا (س) تهران

زهرا ناظم بکایی

گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا (س) تهران