تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه (صادرکنندگان نفت)

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

713

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME03_008

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

بحث رشد اقتصادی یکی از مسایل اقتصادی میباشد که به دلیل محدود بودن فعالیت دولتها قبل از جنگ جهانی اولزیاد مورد توجه قرار نگرفته بود. اما با وقوع جنگ جهانی دخالت دولت در اقتصاد رواج پیدا کرد و این امر پس از بحران1930 بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و امروزه رشد اقتصادی از چنان اهمیتی برخوردار است که دولتها برای نیلبه آن به اتخاذ سیاستگذاریهای مختلف اهتمام میورزند. فرضیه اصلی تحقیق بدین شکل طراحی شدهاست: قیمت نفت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه تاثیر معناداری دارد . در واقع، به دلیل اهمیت این مساله، اقتصاددانان پیوسته در تلاش هستند تا با استفاده از مدلسازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل موثر بر آن راشناسایی کنند. بر این اساس با استفاده از داده های سری زمانی از سال 2000 لغایت 2014 و روش پنل دیتا (داده هایترکیبی) و متغیرهای توضیحی قیمت نقت، نرخ تورم و سرمایه گذاری (خصوصی و دولتی) اثر قیمت نفت را بر رشداقتصادی کشورهای منتخب خاورمیانه سنجش شده است. نتایج حاکی از این است افزایش قیمت نفت و سرمایه گذاریو شاخص بهای مصرف کننده باعث افزایش تولید ناخالص داخلی می گردد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مجتبیبابازاده
مجتبی بابازاده

کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند

عیسیعابدینی
عیسی عابدینی

مدرس و محقق آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی، دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی تهران