مقایسه اثربخشی آموزش های ضمن خدمت سنتی و الکترونیکی معلمان شهرستان ماهشهر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 429

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO03_227

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1396

چکیده مقاله:

در این پژوهش به مقایسه اثربخشی آموزش های سنتی و الکترونیکی در اداره آموزش و پرورش ماهشهر پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 320 نفر فراگیر در آموزش های سنتی و 110 نفر در آموزش های الکترونیکی بوده است. اندازه نمونه 175 نفر در آموزش های سنتی و تعداد 86 نفر در آموزش های الکترونیکی با استفاده از جدول مورگان و کرجسی انتخاب گردید و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. داده ها از طریق پرسش نامه های محقق ساخته شامل 32 سیوال در پنج معیار جمع آوری گردید. جهت سنجش روایی پرسشنامه ها، روایی محتوایی آنها بررسی شد و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برای آموزش های سنتی 908 / 0 و برای آموزش های الکترونیکی 815 / 0 برآورد گردید . تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی )آزمون t دو نمونه مستقل( صورت گرفت. مقایسه معیارها در دو گروه نشان داد که آزمون ها و پرسش ها در گروه آموزش های الکترونیکی به طور مناسبتر در اختیار فراگیران قرار گرفته است و تمرین ها و تکالیف در گروه آموزش های سنتی کارآمد تر بوده است. گروه آمورش های سنتی از منابع اطلاعاتی مناسب تری بهره مند بوده اند. همچنین کیفیت محتوای دوره های یادگیری از دیدگاه فراگیران در دو گروه مساوی ارزیابی شد و فراگیران آموزش های الکترونیکی در دوره های یادگیری از ارایه درس مطلوب تر بهره مند بوده اند

نویسندگان

سهیلا بیگ محمدی

کارشناس جغرافیای شهری ،آموزگار مقطع ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان ماهشهر