تشخیص نواحی جعلی کپی تصویر بر اساس روشهای مبتنی بر پیکسل

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 490

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECICONFE01_056

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

چکیده مقاله:

تشخیص صحت تصاویر زمانی مھم وحساس می شود که بخواھیم از آن تصاویر به عنوان مدرک، در دادگاه ھا، استفاده کنیم. این تکنیک ھای در حال توسعه برای تایید اعتبار و یکپارچگی تصاویر دیجیتال که یکی از اھداف اصلی در پزشکی قانونی تصویر بسیار قابل توجه است. یکی از عمومی ترین روش ھای جعل تصاویر،جعل کپی-حرکت می باشد که در آن یک قسمت از تصویر، کپیو در جای دیگری از ھمان تصویر چسبانده می شود. روش تشخیص تصاویر جعلی مبتنی بر پیکسل با استفاده از روش کپی حرکت برای تصاویر سیاه و سفید و رنگی و بھبود عملکرد آن بر اساس پیکسل می باشد و تصاویر جعلی با استفاده از روش کپی حرکت مورد بررسی قرار می گیرند که تکرار مناطق با سرعت و دقت بھتری انجام می شود .برای انتقال تصویر از تبدیل ھای پردازشی مختلفی ھمانند تبدیل کسینوسی (DCT)، تبدیل موجک گسسته (DWT)، تبدیل تجزیه به مولفه ھای تکین (FMT) استفاده نمودیم. در این مقاله یک روش جدید بر اساس SVD و DCT پیشنھاد شده است که به شناسایی این اثر خاص می پردازد. در ابتدا تصویر مشکوک به اندازه ثابت بلوک ھایی که با ھم تداخل دارند تقسیم می شوند و D-DCT2 به ھر بلوک اعمال می شود. که الگوریتم پیشنھادی می تواند نه تنھا به طور موثر با دقت بسیار چندین منطقه تکرار کپی حرکت جعلی را تشخیص دھد. ھمچنین در برابر نویز سفید گوسی، تار گوسی و فشرده سازی JPEG و ترکیب عملیات مقاوم است.

نویسندگان

طیبه صالحی مورکانی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آموزشی برق ، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد ،ایران

مجید پور احمدی

استادیار گروه آموزشی برق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

فخرالسادات رستگاری

استادیار گروه آموزشی برق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران