بررسی انضباط کاری و رابطه آن با سبک رهبری از دیدگاه مدیران و کارکنان شهرداری شاهرود

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 544

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MOCONF08_207

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی انضباط کاری و رابطه آن با سبک رهبری از دیدگاه مدیران و کارکنان شهرداری شاهرود انجام شد. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری دا ده ها از نوع تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) و به صورت پیمایشی بود. جامعه آماری کارکنان و مدیران شهرداری شاهرود بودند که تعداد آنها 130 نفر بود که 97 نفر از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی متناسب با جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد سبک رهبری باردنز و متزکاس ( 1969 ) با 35 سوال و پرسشنامه محقق ساخته انضباط کارکنان با 17 سوال بود. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ آزمون گردید و برای هر دو پرسشنامه مقدار آلفای کرونباخ از 0.7 بدست آمد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد سبک رهبری رابطه مدار و وظیفه مدار در سطح خطای 5 درصد تاثیر مثبت و معنی داری بر انضباط کارکنان داشتند بطوری که سبک رهبری رابطه مدار رابطه قوی تری نسبت به سبک رهبری وظیفه مدار با انضباط داشت.

نویسندگان

محسن طاهری

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی

کاظم اسماعیلی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی

حسین کریمی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی