نقش گرایش به خشونت و همدلی در پیش بینی قلدری سایبری نوجوانان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,335

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSYCHO04_385

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش تعیین نقش گرایش به خشونت و همدلی در پیش بینی قلدی سایبری در نوجوانان بود. روش اینپژوهش همبستگی و از نوع پیش بین است جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش آموزان پسرمقطع متوسطه اول و دومشهرستان بابل بودند که در سال تحصیلی 1395-1396 مشغول به تحصیل بودند که تعداد 106 نفر از آنها به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه دلدری پاتچین و هیندوجا (2011)، مقیاس خطرپذیرینوجوانان ایرانی (IARS) و پرسشنامه استاندارد همدلی جولیف و فارینگتون (2006) بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که گرایش به خشونت به صورت مثبت ومعنادار قادر به پیش بینی قلدری سایبری نوجوانان است و همدلی عاطفی بهصورت منفی و معنادار قادر به پیش بینی قلدری سایبری در نوجوانان است (P> 0/001). نتایج این پژوهش نشان داد که گرایش به خشونت و همدلی عاطفی عناصر روان شناختی مهمی در پیش بینی قلدری سایبری در نوجوانان است.

نویسندگان

زهرا احمدپور

گروه روانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

مایده عباس تبار

گروه روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران