سایت های شبکه های اجتماعی و مشکلات سلامت روانی در نوجوانان: با تاکید بر نقش محوری مزاحمت سایبری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 596

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSYCHO04_257

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

زمینه و هدف پژوهش: مزاحمت سایبری به استفاده از تلفن های همراه، پیامهای فوری، ایمیل، اتاق های چت و یاسایت های شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر برای آزار و اذیت، تهدید یا ارعاب افراد اطلاق می شود کهکودکان و نوجوانان آسیب پذیرترین قشر به این پدیده می باشند. هدف این مقاله بررسی ابعاد مختلف مزاحمت سایبری درسایت های شبکه های اجتماعی و اثرات آن بر سلامت روان نوجوانان بوده است. روش پژوهش: برای انجام این مطالعه ازطریق استنادی به بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهشی موجود پیرامون موضوع تحقیق پرداخته شد. یافته ها: در اینمقاله به مزاحمت سایبری در کودکان و نوجوانان، پاسخ ها و واکنش های قربانیان، مشکلات سلامت روانی مرتبط با آن وراهبردهای مقابله ای مورد استفاده برای مواجهه با آن پرداخته شده است و با توجه به پیشینه مطالعاتی موجود، نقش ومسیولیت والدین، مدارس، متخصصان و سایت های شبکه های اجتماعی در قبال مزاحمت سایبری و قربانی شدن نوجوانانتبیین و توصیف شد. نتایج: فن آوری های اطلاعات و ارتباطات نقش محوری در زندگی نوجوانان دارد و عدم برخورداری ازدانش و اطلاعات استفاده از این فنآوری ها می تواند آسیب ها و خطراتی از جمله قربانی شدن و مشکلات متعدد سلامتروانی برای نوجوانان به همراه داشته باشد، در این مقاله ضمن بررسی ابعاد مختلف مزاحمت سایبری، پیشنهاد شده استکه سرپرستان و معلمان با برقراری ارتباط صحیح با کودکان و نوجوانان، بجای محرومیت از دسترسی به فضای سایبری، آنها را به استفاده مناسب و ایمنی از ICTs تشویق کنند تا فرصت مناسب تری برای رشد سلامت روانی نوجوانان فراهم کنند.

نویسندگان

سیدقاسم سیدهاشمی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

فروغ حقیقتی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران