اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر بهبود نگهداری توجه و حافظه کاری کودکان مبتلابه اختلال نقص توجه/بیش فعالی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,076

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSYCHO04_162

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر بهبود نگهداری توجه و حافظه کاری کودکانمبتلابه اختلال نقص توجه/بیش فعالی انجام شد. برای این هدف، از بین جامعه آماری که شامل کلیه دانش آموزان پسردارای اختلال ADHD پایه ی چهارم، پنجم و ششم ابتدایی شهر بابل در سال تحصیلی 96-1395 بود، 32 دانش آموز مبتلا به اختلال ADHD به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه محقق ساخته، پرسشنامه کانرز والدین، آزمون حافظه کاری N-back، مصاحبهبالینی و آزمون عملکردپیوسته بود. افراد گروه آزمایش، پروتکل درمان شناختی - رفتاری را در 8 جلسه و هر جلسه به مدت 45 دقیقه دریافتکردند؛ درحالیکه برای گروه کنترل هیچگونه مداخله درمانی را دریافت نکردند. ضمن آنکه روش تحقیق پژوهش حاضریک مطالعه آزمایشی با کار آزمایی بالینی است که با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شد، داده هایگردآوریشده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه دانش آموزان دارای اختلال ADHD و گروه کنترل در نگهداری توجه و حافظه کاریتفاوت معنی داری وجود دارد؛ بدین معنا که نگهداری توجه و حافظه کاری بین دو گروه بعد از آموزش درمان شناختی-رفتاری متفاوت است. میتوان نتیجه گرفت که از مداخله درمان شناختی- رفتاری میتوان برای بهبود نگهداری توجه وحافظه کاری دانش آموزان دارای اختلال ADHD استفاده کرد.

کلیدواژه ها:

درمان شناختی - رفتاری ، نگهداری توجه ، حافظه کاری ، کودکان مبتلابه اختلال نقص توجه/بیش فعالی

نویسندگان

مرجان پوردهقان شهرستانی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ، واحد ساری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ایران

هدیه صباغ پورسبزه میدان

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، واحد علوم و تحقیقات آمل، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

مژگان اکبری ابتکار

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ، واحد ساری ، دانشگاه آزاد ،ساری، ایران