بررسی رابطه بین نگرش نسبت به نماز با هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 425

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NAMAZ01_055

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین نگرش نسبت به نماز و هوش هیجانی بود. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 94-95 تشکیل دادند که 220 نفر آنان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان گروه نمونه شناخته شدند. دانشجویان به پرسشنامه های نگرش به نماز و هوش هیجانی شات پاسخ دادند. نتایج نشان داد که نگرش مثبت به نماز با هوش هیجانی رابطه مثبتی دارد. همبستگی بین سال تحصیلی و نگرش به نماز رابطه وجود دارد. یعنی هرچه دانشجویان به سال آخر نزدیک می شدند نگرش نسبت به نماز کمتر می شد. همچنین نتایج نشان داد که دانشجویان دختر و پسر در مورد نماز نگرش یکسانی داشتند. نتیجه گیری می شود که نگرش مثبت به نماز باعث افزایش هوش هیجانی در دانشجویان می گردد.

کلیدواژه ها:

نگرش نسبت به نماز ، هوش هیجانی ، دانشجویان

نویسندگان

نیلوفر میکانیلی

عضو هییت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، گروه روانشناسی، اردبیل

پرویز مولوی

عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

محمدعلی قاسمی نژاد

دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیلی