بررسی نقش میانجی تصویر مقصد بر میان ریسکی رابطه های ادراک شده و تمایل به بازدید مجدد: مورد مطالعه ارگ بم پس از فاجعه زلزله

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 361

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TMS-12-37_003

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

علی رغم اهمیت ریسک ادراک شده گردشگری مرتبط با و بازدید مجدد تمایل به ، مطالعات اندکی در رابطه باتاثیر ریسک ادراک شده بر تمایل به بازدید مجدد از طریق نقش تصویر مقصد انجام گرفته است این مطالعه با . بررسی تاثیر ریسک ادراک شده بر تصویر مقصد و نقش میانجی تصویر مقصد در ارتباط با ریسک ادراک شده و تمایل به بازدید مجدد گردشگران به مقصد مخاطره آمیز، بینش جدیدی ایجاد کرده است. جامعه آماری پژوهش حاضر همه گردشگران داخلی بودند که در بهار و اوایل تابستان 1395 از ارگ بم دیدن کردند. به علت عدم دسترسی به آمار دقیق گردشگران وارد شده به شهربم در زمان انجام پژوهش، 200 گردشگرداخلیبا روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری دادهها توصیفی- پیمایشی (پرسشنامه) میباشد. در این پژوهش نقش میانجی دو تصویر شناختی و عاطفی بر رابطه میان سه ریسک فیزیکی، مالی، اجتماعی – روانی و تمایل به بازدید مجدد بررسی گردید. نتایج حاصل از یافتهها نشان داد که تصویر شناختی و عاطفی بر رابطه میان ریسک فیزیکی و مالی و تمایل به بازدید مجدد نقش میانجی ایفا میکند اما بر رابطه میان ریسک اجتماعی – روانی و تمایل به بازدید مجدد نقش میانجی ندارد.

کلیدواژه ها:

تصویر مقصد ، ر یسک ادراک شده ، تمایل به بازدید مجدد ، گردشگری ، بم

نویسندگان

رحیم زارع

استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

محمدمهدی پورسعید

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

نیما سلطانی نژاد

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران