پیش بین های موثر در پذیرش پایگاه های اطلاعاتی پیوسته توسط اعضای هییت علمی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 337

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LIRJ-2-2_005

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

هدف: هدف این پژوهش تعیین پیش بین های موثر در پذیرش پایگاه های اطلاعاتی پیوسته توسط اعضای هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت با استفاده از نظریه اشاعه نوآوری های راجرز است. روش: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و نمونه مورد مطالعه 351 عضو هییت علمی بود که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد. از نرم افزار اس.پی.اس.اس (نسخه 17) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که تفاوت معنی داری در سطح 0/01 بین درک اعضای هییت علمی از گویه هایی ویژگی پایگاه های اطلاعاتی پیوسته وجود دارد. 70 درصد میزان پذیرش پایگاه های اطلاعاتی پیوسته متاثر از متغیرهای مفید بودن، سازگاری، پیچیدگی، آزمون پذیری، ومشاهده پذیری است. ویژگی مفید بودن و سازگاری در سطح معنی داری 001 /0 نسبت به دیگر ویژگی ها پیش بین های قوی تری در میزان پذیرش پایگاه های اطلاعاتی پیوسته هستند.

کلیدواژه ها:

اعضای هییت علمی ، پایگاه های اطلاعاتی پیوسته ، پذیرش ، دانشگاه آژاد اسلامی ، نظریه اشاعه نوآوری راجرز

نویسندگان

فریبا نظری

دانشجوی دکتری رشته کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

فریبرز خسروی

استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فاطمه نوشین فرد

استادیار علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران