پیش بینی ویژگی های اقلیم آسایش شهر آبادان با استفاده از تحلیل سری های زمانی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 436

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSW-27-6_015

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

طی دهه های اخیر، توسعه شهرنشینی و فعالیت های صنعتی در شهرهای بزرگ منجر به تغییرات قابل ملاحظه ای در وضع هوا و اقلیم محلی شهرها شده است. امروزه بررسی داده های هواشناسی و استفاده از آن در برنامه ریزی به منظور توسعه مراکز سکونتگاهی اهمیت داشته و وضعیت اقلیمی در نحوه آسایش افراد نقش موثری دارد. در واقع با شناخت از وضعیت اقلیمی شهر در ماه های مختلف سال و بررسی داده های هواشناسی، ایجاد آسایش اقلیمی امکان پذیر می باشد. درتحقیق حاضر از داده های ماهانه 4 عامل اقلیمی (میانگین دما، دمای حداقل، دمای حداکثر و رطوبت نسبی ) ایستگاه هواشناسی آبادان به مدت 60 سال 138-1330، استفاده شده است. با استفاده از روش رگرسیون، داده های ناقص برآورد و همگنی داده ها توسط آزمون توالی ها بررسی شد. سپس با بهره گیری از مدل اقلیم آسایش ماهانی، ماه های مناسب برای آسایش فیزیولوژی انسان در 6 دورهی 10 ساله تعیین و سپس با استفاده از مدل های باکس- جنکینز سری زمانی برای 3 عامل اقلیمی، دمای حداکثر، دمای حداقل و رطوبت نسبی بررسی و بهترین مدل برازش داده شد. سپس با استفاده از مدل های پیشنهادی، 10 سال آینده ی هر عامل اقلیمی پیش بینی گردید و 10 سال آینده از نظر اقلیم آسایش با استفاده از مدل ماهانی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج این پژوهش نشان داد بر اساس معیار آکاییکه بهترین مدل باکس -جنکینز، مدل (فرمول در متن اصلی مقاله) ARIMA برای دمای حداکثر و برای دمای حداقل مدل و برای رطوبت نسبی مدل ARIMA و برای رطوبت نسبی مدل (فرمول در متن اصلی مقاله) ARIMA می باشد. در حالت اقلیم آسایش شبانه، ماه های بهمن، اسفند، فروردین و اردیبهشت شاهد افزایش روند دما بوده اند . در ماه مرداد و ماه های شهریور و مهر شاهد کاهش روند دما بوده ایم. در حالت اقلیم آسایش روزانه در ماه های دی، بهمن، آذر و اسفند شاهد افزایش روند دما بوده ایم و در ماه مهر شاهد کاهش روند دما بوده ایم.

نویسندگان

محمدرضا گلابی

دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم آب، ،دانشگاه شهید چمران اهواز

علی محمد آخوندعلی

استاد گروه مهندسی علوم آب، ،دانشگاه شهید چمران اهواز

فریدون رادمنش

استادیار گروه مهندسی علوم آب، ،دانشگاه شهید چمران اهواز