بررسی کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد شهر تهران برای مصارف آبیاری

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 520

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHF-3-3_005

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

زمینه و اهدف: با توجه به اهمیت آب و کمبود منابع آب در ایران، بهرهبرداری از روان آبهای سطحی میتواند جهت جبران بخشی از این کمبود یک اقدم اساسی به حساب آید. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد شهر تهران برای مصارف آبیاری انجام گرفت.مواد و روشها: این تحقیق یک مطالعه تجربی-آزمایشگاهی بود. نمونه برداری در دو فصل بهار و تابستان سال 1394 از پایین دست روان آب سطحی کانال فیروزآباد در جنوب شهر تهران صورت گرفته است. جهت اخذ مجوزهای الزم برای نمونه برداری و کسب اطالعات دیگر ر، کلرور، فلزات هماهنگی با ارگانهای ذیربط صورت گرفت. پارامترهای BOD5 ،COD ،TSS ،pH ،TP ،TKN ،هدایت الکتریکی، بسنگین، کل کلیفرمها، کلیفرمهای موفوعی و نماتودهای رودهای جهت تعیین کیفیت روان آب سطحی برای مصارف آبیاری اندازهگیری شدند همچنین شاخص های SAR و %Na تعیین گردید. نتایج با استانداردهای آب کشاورزی مقایسه شد. یافتهها: نتایج نشان داد میانگین BOD5 ،COD ،pH و فلزات سنگین مورد اندازه گیری به جزء نیکل مطابق با استانداردهای پساب برای ر در محدوده کم تا آبیاری توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران می باشد. هدایت الکتریکی، کل جامدات محلول، SAR ،کلراید و بمتوسط و درصد سدیم قابل قبول برای آبیاری ارزیابی شد. میانگین میزان کدورت،SST و همچنین تعداد باکتری های کلیفرم و کلیفرم مقاوم به حرارت بالاتر از استانداردهای پسآب برای استفاده در آبیاری و کشاورزی اندازه گیری شد.نتیجهگیری: گرچه بعضی از پارامترهای اندازه گیری شده با استانداردها مطابقت دارد، ولی نتایج تحقیق نشان داد، در مورد برخی از پارامترها نیاز به تصفیه و بخصوص گندزدایی وجود دارد. همچنین در صورت استفاده، پایش مداوم این روان آبها از نظر رعایت استانداردها برای آبیاری ضروری میباشد.

کلیدواژه ها:

آبیاری ، کیفیت روان آب سطحی ، کشاورزی ، کانال فیروزآباد ، تهران

نویسندگان

احمدرضا یزدانبخش

استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

اکبر اسلامی

دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

سمیه رضایی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران