بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر میزانبهره وری منابع انسانی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 377

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMSD-25-80_010

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

امروزه انواع جدیدی از سرمایههای سازمانی مانند سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری مطرح شده اند که سرمایههای فیزیکی در سایه آنها باعث ارتقای سازمان میشود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر همزمان ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر بهرهوری منابع انسانی است. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیههای پژوهشی ارایه شدند. سپس دادههای مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین 265 نفر از کارکنان شعب بانک ملی در استان یزد جمعآوری شد. در نهایت فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش رگرسیون گام به گام و بر پایه دادههای گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که تمام فرضیههای پژوهشی به صورت جداگانه مورد تایید قرار میگیرد. با این وجود هنگامی که تاثیر تمام ابعاد سرمایهفکری و سرمایه اجتماعی بر بهرهوری منابع انسانی در قالب مدل مفهومی پژوهش مورد آزمون قرار میگیرد، تنها تاثیر سرمایه فکری انسانی و ارتباطی و سرمایه اجتماعی رابطهای و ساختاری بر بهرهوری منابع انسانی مورد تایید قرار میگیرد.

نویسندگان

سعید غیاثی ندوشن

استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

احسان امین الرعایا

استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی