مقایسه اثربخشی آموزش هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 487

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEDU-1-2_005

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش ، بررسی و مقایسه تاثیرآموزش هوش هیجانی و آموزش راهبردها ی یادگیری بر اضطراب امتحان است. برای این منظور تعداد 67 نفر از دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر مشهد انتخاب شدند و به تصادف در گروه های سه گانه گواه، هوش هیجان ی و راهبردها ی یادگیری قرار گرفتند. آزمون اضطراب امتحان ابوالقاسمیهمکاران به عنوان ابزار گردآور ی ها داده مورد استفاده قرار گرفت. قبل از آموزش، آزمون مزبور در هر سه گروه آزما یشی اجرا شد. سپس ،آموزش راهبردها ی مطالعه و یادگیری ونیز آموزش های مهارت هوش هیجانی مطابق برنامه از قبل ته بهو هی مدت 8 جلسه یا دقیقه 90 در 40 روز، درگروه های مربوطه انجام شد. در پایان، آزمون اضطراب امتحان در سه گروه مجددا اجرا شد. نتا یج تحلیلی کواریانس نشان داد که نمرات سه گروه با هم تفاوت آماریمعنادار ی دارند. همچنین، نتایج نشان داد که نمرات دو گروه گواه و هوش هیجانی تفاوت آمار ی معنا دار ی با هم ندارند؛ اما نمرات گروه آموزش مهارت های یادگیری با گروه کنترل و گروه آموزش هوش هیجانی تفاوت معنادار یدارند. بنابر نتایج به دست آمده نیتوان گفت که آموزش راهبردها ی مطالعه نقش مهمی در کاهش اضطراب امتحان دارد .

نویسندگان

حسین کارشکی

استادیاردانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

سید امیر امین یزدی

دانشیاردانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

غلام حیدر اختراعی طوسی

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ومشاورآموزش و پرورش خراسان رضوی