تحلیل جایگاه مدیریت روستایی مبتنی بر رویکرد حکم روایی خوب در توسعه پایدار روستایی ( مطالعه موردی: مقایسه بخش مرکزی کوهدشت و بخش لواسانات شمیرانات )

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 534

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RRP-6-1_009

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

هدف: رویکرد حکمروایی خوب روستایی با تاکید بر سه رکن اصلی دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی به حضور فعال و اثرگذار این ارکان در سایه مشارکت، شفافیت، پاسخ گویی، قانون مندی، عدالت، اجماع گرایی، مسوولیت پذیری، کارآیی و توسعه انسانی تاکید دارد. هدف از این پژوهش، بررسی جایگاه مدیریت روستایی مبتنی بر رویکرد حکمروایی خوب در توسعه پایدار روستایی مقایسه بخش مرکزی کوهدشت و بخش لواسانات شمیرانات است. روش: پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه آماری؛ شامل خانوارهای روستایی دو منطقه مورد مطالعه با 27 روستای نمونه و 280 خانوار است. ابزار گردآوری داده ها از نوع پرسش نامه بوده که به صورت تصادفی در روستاهای نمونه تکمیل شد. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از مدل ویکور و آزمون های آنوا توکی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته ها: مطابق یافته های مدل ویکور، مدیریت مبتنی بر رویکرد حکمروایی خوب و سطح پایداری سکونت گاه ها در دو منطقه مورد مطالعه از وضعیت بسیار متفاوتی برخوردار است؛ به طوری که در هر دو منطقه، روستاهایی که از وضعیت حکمروایی خوبی برخوردارند، پایداری بهتری نیز دارند. هم چنین، تحلیل رگرسیون چند متغیره، نشان دهنده تاثیر و ارتباط معنی دار بین مولفه های حکمروایی خوب و توسعه پایدار روستایی است. محدودیت ها: محدودیت های این پژوهش شامل وسیع بودن حجم نمونه و جامعه مورد مطالعه و تطابق مدل نظری پژوهش با مدل تجربی آن بود. راه کارهای عملی: در نظر گرفتن رویکرد حکمروایی خوب در نظام مدیریت روستایی می تواند موجب سرعت بخشی روند توسعه پایدار روستایی شده و از ناپایداری سکونت گاه ها جلوگیری کند. اصالت و ارزش: این مقاله ضمن مقایسه تطبیقی دو منطقه با نظام مدیریت، سطح حکمروایی و پایداری متفاوت، می تواند کاستی های موجود در ساختار مدیریت یک پارچه کنونی روستاهای کشور را واضح تر نشان دهد.

نویسندگان

عبدالرضا رحمانی فضلی

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

رحمت الله منشی زاده

دانشیار جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

بیژن رحمانی

دانشیار جغرافیا و آمایش سرزمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

جهانبخش علیپوریان

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.