بررسی رابطه رهبری اصیل و توانمندسازی کارکنان در شرکت ایران خودرو

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 706

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMAO01_053

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی رابطه رهبری اصیل و توانمندسازی کارکنان در شرکت ایران خودرو بود. کلیه کارکنان شرکتایران خودرو تهران (26000 نفر) جامعه این تحقیق بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استناد به جدولمورگان 335 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. از پرسشنامه های رهبری اصیل والومبا و همکاران (2008) وپرسشنامه توانمندسازی وتن و کمرون (1998) جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید که روایی این پرسشنامه ها بهتایید متخصصین و پایایی آن ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. که به ترتیب 0/88 و 0/93 محاسبه گردید.از آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف t تک نمونه ای، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمانجهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته ها نشان داد وضعیت هر دو متغیر پژوهش رهبری اصیل و توانمندسازیکارکنان در سطح بالاتر از متوسط بود. نتایج همچنین نشان داد که بین رهبری اصیل و ابعاد آن با توانمندسازی کارکنانرابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که ابعاد رهبری اصیل می توانند با هم تاثیر معناداری برتوانمندسازی کارکنان داشته باشند، همچنین ابعاد خودآگاهی، پردازش متوازن وجنبه های درونی اخلاق به تنهایی نیزمی توانند تاثیر معناداری بر توانمندسازی کارکنان داشته باشند.

نویسندگان

اسفندیار دشمن زیاری

استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده حسابداری و مدیریت واحد اسلامشهر

ابراهیم فیروزی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - گرایش مدیریت استراتژیک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

مژگان سعیدی اصلی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - گرایش مدیریت استراتژیک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

زهره رمضانی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - گرایش مدیریت استراتژیک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر