رابطه بین خلاقیت و تمایل در بکارگیری الگوهای انطباقی تدریس در معلمان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 680

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONF05_014

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین خلاقیت و تمایل در بکارگیری الگوهای انطباقی تدریس در معلمان دوره متوسطه شهر ماهان بود. روش تحقیق همبستگی و با استفاده از پرسشنامه بود. جامعه آماری شامل 100 نفر معلم شهر ماهان بود که به دلیل محدودیت جامعه آماری، نمونه آماری به صورت تمام شمار انتخاب گردید. ابزار تحقی ق شامل ی ک پرسشنامه استاندارد الگوها ی انطباق ی تدر یس استیزبرگ و فینچ 2006 و پرسشنامه خلاقیت قهرمان تبریزی 1393 بود. در تحقیق حاضر پایایی پرسشنامه های مذکور توسط آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 0.894 و 0.83 بدست آمد. از آزمون آماری اسپیرمن جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گرد ی د. یافته ها نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین خلاقیت و تمایل در بکارگیری الگوهای انطباقی تدریس در معلمان و مولفه های آن وجود دارد.

نویسندگان

رامین هنردار

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

علی کروکی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان