ارزیابی کارایی شهرداری های غرب استان گیلان در بخش خدمات شهری با استفاده از مدل CCR دو فازی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 524

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOEM04_303

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

امروزه به منظور ارزیابی کارایی شهرداریها از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها استفاده می شود.در این مدل جهت ارزیابی کارایی ،فاکتورهای ورودی و خروجی با ویژگی های مشابه می توانند در گروه های ورودی و خروجی دسته بندی گردند.در اینمقاله از مدل CCR دوفازی برای تعیین میزان کارایی شهرداری ها و تعیین واحدهای مرجع برای واحدهای ناکارا استفاده شدهاست .برای تعیین کارایی، بودجه خدمات شهری،تعداد پرسنل بخش خدمات شهری و مساحت ساختمانی خدمات شهری به عنوان ورودی و سرانه مساحت نظافت شده ،سرانه فضای سبز،سرانه محوطههای بازی و سرگرمی و حرکتدرمانی ،سرانهماشینآلات جمعآوری زباله ،سرانه ماشینآلات آتشنشانی ،سرانه میزان زبالههای جمعآوریشده و سرانه تاکسیها به عنوان خروجی در نظر گرفته شده است.در این مقاله 10 شهرداری از شهرداری های غرب استان گیلان مرد بررسی قرار گرفته است که نتایج به دست آمده نشان می دهد که از مجموع 10 شهرداری 5واحد کارا و 5واد دیگر ناکارا هستند.

کلیدواژه ها:

کارایی ، تحلیل پوششی داده ها ، CCR دوفازی

نویسندگان

فلورا ولی زاده پلنگ سرایی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

محسن واعظ قاسمی

هییت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

حمید عسکری

دانشجوی دکترای صنایع ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین