انواع روش های حذف آلاینده ای نفتی از خاک

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,757

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GPPCONF01_051

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

هیدروکربن های نفتی از عمده ترین آلاینده های اکوسیستم های آبی و خاکی در سراسر دنیا محسوب می شوند.هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای که اختصاصا PAHs نامیده می شوند، گروهی از ترکیبات آلی هستند کهدارای 2 یا چند حلقه بنزن و در بعضی مواقع حلقه های آروماتیک هستند. حلقه های مجاور توسط دو کربن مشترکبا یکدیگر اتصال دارند. منشاء ترکیبات PAH در محیط زیست ناشی از عوامل طبیعی و انسانی است. ازآنجایی کهترکیبات PAH دارای خاصیت سرطان زایی و جهش زایی بوده و سلامت جامعه را تهدید می کنند، حذف آن ها ازخاک امری ضروری است. پاک سازی آلودگی نفتی خاک به روش های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی انجام می پذیرد.روش های متعددی برای کاهش آثار زیست محیطی آلودگی نفتی توسعه یافته است، ولی مطالعه بر روی روش هایساده، سریع و ارزان قیمت در این زمینه ضروری است. یکی از بهترین روش های احیای خاکه ای آلوده استفاده ازتوانایی میکروارگانیسم ها در تجزیه ترکیبات سمی، طی فرایند، پاک سازی بیولوژیکی است. روش بیولوژیکی به صورتطبیعی، تحریک میکربی، تهویه زیستی، افزایش میکربی، مزرعه ای، کود دهی و گیاه پالایی قابل انجام است.پاک سازی بیولوژیکی نفت، در خاک را می توان به وسیله تحریک میکروارگانیسم های بومی، افزایش مواد غذایی واکسیژن به خاک یا تلقیح کنسرسیوم های میکربی غنی شده به خاک بهبود بخشید.

کلیدواژه ها:

هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای ، بنزن ، PAH ، بیولوژیکی ، میکروارگانیسم ، زیست پالایی

نویسندگان

محمدسعید محمدی

دانشجوی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه محقق اردبیلی

بهروز میرزایی

دکتری مهندسی شیمی، عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

مهدی داوری

دکتری مهندسی شیمی، عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

ابوذر جوزونی

دانشجوی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه محقق اردبیلی