آقای دکتر بهروز میرزایی

Dr. Behrouz Mirzaii

رییس دانشکده فنی- مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181704)

74
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی