بررسی اثرات رضامندی شهروندی با تاکید بر ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی شهری

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 405

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TNSI01_043

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش بررسی اثرات رضامندی شهروندی با تاکید بر ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی شهری می باشد . این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها ، توصیفی پیمایشی است . به منظور بررسی فرضیه های تحقیق، پرسشنامه های محقق ساخته در اختیار 384 نفر از شهروندان ساکن شهر سمنان که به صورت غیراحتمالی دردسترس انتخاب شده بودند، قرار گرفت و این تعداد به پرسشنامه ها پاسخ دادند. اطلاعات پرسشنامه ها جمع آوری و در جداول مربوطه طبقه بندی شد و با استفاده از روش های آماری مناسب (توصیفی و استنباطی و با استفاده از آزمون های کالموگراف اسمیرنف ، همبستگی و تحلیل رگرسیون )، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج حاصله حاکی از آن است که عملکرد شهرداری سمنان در ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی شهری توانسته است رضایت شهروندان را تامین نماید که این اقدامات سبب افزایش مشارکت اجتماعی ، تعاملات اجتماعی و تعهد اجتماعی شهروندان می شود.درپایان با توجه به یافته ها ، پیشنهاداتی بیان شده است.

کلیدواژه ها:

رضامندی شهروندی ، کیفیت فضاهای عمومی شهری ، شهرداری سمنان

نویسندگان

علی اکبر بنی اسدی

کارشناسی ارشد مدیریت ، دانشگاه علمی کاربردی شهرداری سمنان ، مرکز آموزش های شهروندی شهرداری سمنان