ارزیابی آسیب پذیری دودکش نیروگاه در برابر زلزله

سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,087

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

071_8593592324

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1384

چکیده مقاله:

در این تحقیق یک روش تحلیلی برای ارزیابی لرزهای سازهها ، با تأکید بر سازههای نیروگاهی، ارائه شده است.مراحل برآورد خسارت ناشی از زلزله شامل تحلیل خطر لرزهای ساختگاه طرح، تعیین شتابنگاشت و طیف طرح مناسب با توجه به فاصله مرکز زلزله تا ساختگاه طرح، انتخاب تابع آسیبپذیری مناسب با توجه به سازه مورد مطالعه، محاسبه شاخصهای خسارت با انجام آنالیزهای لازم بر روی سازه، انتخاب یک توزیع آماری مناسب برای اندیسهای خسارت و محاسبه احتمال خرابی برای مراحل تعریف شده، رسم منحنی شکست ( Fragility Curve)ونهایتاً برآورد هزینه مالی خسارت ناشی از زلزله خواهد بود .در ادامه پس از معرفی توابع خسارتپذیری ارائه شده توسط مراجع مختلف ، ارزیابی خسارت یک سازه به عنوان مطالعه موردی بر اساس پارامترهای نیاز و ظرفیت سازه صورت گرفته است . برای این منظور سه مدل مختلف از یک سازه نیروگاهی انتخاب و برای برآورد پارامترهای ظرفیت ، نسبت به انجام آنالیز بار افزاینده اقدام گردید . همچنین برای یافتن پارامترهای نیاز مدلهای سازهای گفته شده ، آنالیز دینامیکی غیرخطی با استفاده از سه رکورد زمینلرزه انجام پذیرفته است .سپس بعد از برآورد شاخص خسارت و در نظر گرفتن تابع توزیع احتمالی مناسب ، منحنی شکست برای سازه مورد نظرتعیین و مورد بررسی قرار گرفته است

نویسندگان

فیاض رحیم زاده

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

حامد زمانی نوری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شریف