استفاده از پساب تصفیه شده برای آبیاری گونه های درختی و توسعه فضای سبز شهری

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,116

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCULG03_003

تاریخ نمایه سازی: 21 آبان 1387

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور سازگاری چهارده گونه درختی با استفاده از پساب تصفیه شده ی شهری در محوطه تصفیه خانه فاضلاب شهر مرودشت انجام شد.آزمایش در قالب طرح آماری کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد.کرت های اصلی شامل دو نوع آب پساب تصفیه شده و آب چاه محل اجرای طرح و کرت های فرعی شامل چهارده گونه درختی بود.نتایج اندازه گیری شاخص های رشد درختان نشان داد که بین درصد زنده مانی ارتفاع و قطر طوقه گونه های مختلف درختان آبیاری شده یا پساب و آب چاه تفاوت معنی داری وجود ندارد.گونه های Eucalyptus microtheca با 99درصد زنده مانی موفق ترین و Eucalyptus camaldulensis با 97 درصد گونه های موفق دیگر در پایان سال دوم بودند.درختان اقاقیا و زبان گنجشک و توت به ترتیب دارای 95و94 و 5/29 درصد زنده مانی بودنداما از نظر سایر شاخص های رشد مطلوب نبوده و قابل توصیه نیستند.گونه های چنار, زیتون ,افرا و عرعر در مقایسه با سایر گونه ها بطور معنی دار از درصد زنده مانی کمتری برخوردار بودند.Eucalyptus camaldulensis با حداکثذ ارتفاع و قطر برابر سینه به عنوان بهترین گونه با سایر گونه ها اختلاف معنی دار نشان داد Eucalyptus microtheca و Acacia stenophylla و گز شاهی بعد از Eucalyptus camaldulensis دارای بیشترین ارتفاع بودند. که نسبت به آبیاری با پساب تحمل خوبی نشان دادند.مقایسه شاخص های رشد درختان آبیاری شده با پساب و آب چاه با آزمون T نشان داد که درختان Eucalyptus microtheca آبیاری شده با پساب در سطح 5 درصد دارای ارتفاع و قطر بیشتری نسبت به آب چاه بودند اما درختان کاج تهران آبیاری شده با پساب دارای قطر برابر سینه و درصد زنده مانی کمتری در سطح 5 درصد بودند درختانAcacia stenophylla در اثر کاهش دما به -6/2 درجه سانتی گراد در دی ماه سال 81 صدمه دیدندو شاخسارهای آنان خشک گردید.براساس نتایج بدست آمده می توان از پساب فاضلاب برای درخت کاری و توسعه فضاهای سبز استفاده کرد

نویسندگان

یوسف علی سعادت

عضو هیآت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

سید مرتضی مرتضوی جهرمی

عضو هیآت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

علیمراد حسنلی

عضو هیآت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز بخش مدیریت مناطق بیایانی