بررسی جداسازی باکتری پپتواسترپتوکوکوس انیروبیوس peptostreptococcus anaerobius از محیط شکمبه و تاثیر سطوح مختلف اسانس آویشن و پونه کوهی بر روی باکتری

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,034

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AFPICONF04_235

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1396

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر سطوح متفاوت اسانس های آویشن و پونه ی کوهی بر کاهش میزان غلظت نیتروژن آمونیاکی،آزمایش جداسازی باکتری تولید کننده آمونیاک (پپتواسترپتوکوکوس انیروبیوس) و کشت آن در محیط کشت بایل آسکولینآزایدآگار در شرایط برون تنی انجام شد. در این آزمایش از 16 تیمار هر کدام با 4 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی استفادهشد و مقایسات میانگین با آزمون دانکن در سطح 05/0 انجام شد. در این مرحله از آزمایش، تیمارهای آزمایشی شامل سطوح35،20 و 40 میکرولیتر اسانس آویشن و پونه ی کوهی به صورت ساده و ترکیبی و همچنین شاهد مثبت (استرپتومایسین) بود. بعد از انجام کشت باکتری درمحیط کشت بایل آسکولین آزاید آگار و تقابل آن با اسانس ها، نتایج حاصل از آزمایش نشان داد اختلاف بین تیمارهای آزمایشی معنی دار می باشد (05/0 < P .(همچنین بیشترین سطح معنی داری مربوط به تیمار 12(سطح 35 میکرولیتر اسانس آویشن+ سطح 40 میکرولیتر اسانس پونه ی کوهی) با میانگین 85/4 سانتی متر می باشد که میزان رشد قطر هاله ی باکتری در این تیمار نسبت به بقیه ی تیمارها بیشتر است و کمترین میزان رشد قطر هاله باکتری مربوط به تیمار 1) سطح 20 میکرولیتر اسانس پونه ی کوهی) با میانگین 48/0 می باشد (05/0 < P .(که این نشان می دهد رشد باکتری پپتواسترپتوکوکوس انیروبیوس توسط غلظت های متفاوت اسانس های آویشن و پونه ی کوهی مهار می شود.

نویسندگان

علیرضا روضه خوان باشی

دانشجوآموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

سعید سبحانی راد

عضو هیات علمی گروه علوم دامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

مهدی الهی ترشیزی

عضو هیات علمی گروه علوم دامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران