آقای دکتر مهدی الهی

Dr. Mahdi Elahi

استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (297896)

13
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی