بررسی ساختار جایگاه تراژن cry1Abدر برنج تراریخته طارم مولایی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 598

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GEB-3-1_006

تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1396

چکیده مقاله:

میزان بیان تراژن و پایداری آن تحت تاثیر عواملی مثل ساختار کاست بیانی، الگوی تلفیق وساختار جایگاه تراژن قرار میگیرد. ساختار جایگاه تراژن در سازوکارهای بیان آن اهمیت دارد.در این بررسی سعی شده است با جداسازی ردیف مجاور محل تلفیق تراژن cry1Ab در برنجتراریخته طارم مولایی، ساختار جایگاه آن مشخص شود. برنج تراریخته طارم مولایی که ازتراریزش همزمان دو پلاسمید pCIB4421 و pChitIHygII تولید شده دارای الگوی تلفیق سادهبا بیان پایدار طی چندین نسل است. جهت بررسی ساختار جایگاه تراژن، ابتدا با استفاده ازآغازگرهای طراحی شده از انتهای ´ 3و ´ 5ژن مقاومت به امپیسیلین، انتهای ´ 3 ژن cry1Ab وانتهای ´ 5پیشبر PEPCبر روی پلاسمید pCIB4421و انجام پی.سی.آر، حدود محل شکستپلاسمید تعیین شد. سپس با توجه به محل احتمالی شکست برای جداسازی نواحی مجاور آن از دوراهبرد پی.سی.آر یکطرفه شامل TAIL-PCRو Splinkerette PCR استفاده شد. ردیف یابیقطعات تکثیر شده و بررسی های بیوانفورماتیک نشان داد که محل شکست در نسخه ی کامل 148نوکلیوتید بعد از انتهای ´ 3ژن مقاومت به امپیسیلین است و 1496نوکلیوتید از نواحی پاییندست محل شکست و 311نوکلیوتید از نواحی بالا دست جداسازی شد. نتایج همردیف سازی اینتوالیها با توالی پلاسمیدهای pCIB4421 و pChitIHygII و ژنوم برنج در پایگاه NCBI نشانداد که توالی پایین دست مخلوطی از قطعات پلاسمید و ژنوم برنج و توالی بالا دست نیز قطعاتناپیوستهای از توالی پلاسمیدهای منتقل شده است

نویسندگان

هاجر یحیایی پور

دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

بهزاد قره یاضی

دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،کرج،ایران

سیداحمد سادات نوری

استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

علی ایزدی دربندی

دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران