آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در مورد بیمماری ایدز در سال 1393 :مقایسه بین دانشکده های پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 480

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSJ-14-1_003

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

چکیده مقاله:

مقدمه: ایدز یکی از خطرناک ترین بیماری های واگیر در جهان و به ویژه در جوانان است و پیشگیری مهم ترین راه مقابله با آن شناخته میشود. پیشگیری از ایدز نیازمند کسب آگاهی و نگرش صحیح در مورد بیماری، نحوه ی انتقال و روشهای جلوگیری از آن است. لذا این پژوهش با هدف تعیین آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در مورد بیماری ایدز در نیمسال دوم تحصیلی 94-1393 انجام گرفت. روش کار: مطالعه حاضر توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی بود. 320 نفر از دانشجویان دانشکده های پزشکی، پرستاری و مامایی و پیراپزشکی در سال تحصیلی 94-1393 به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها ابتدا اطلاعات دموگرافیک تکمیل و از پرسشنامه بین المللی ایدز استفاده شد. تحلیل داده ها بوسیله آزمون Mann-Whitney و Kruskal-Wallis با نرم افزار SPSS ویرایشی 22 انجام گردید. یافتهها: میانگین و انحراف معیار نمرات آگاهی دانشجویان نسبت به بیماری ایدز به طور کلی 589E54/43 و نگرش آنان 3/54E20/12 بود. نتایج نشان داد بین جنسیت و میزان آگاهی (0/391 =P) و نگرشی درباره بیماری ایدز (0/104 =P) تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین دانشکده محل و مقطع تحصیلی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه اختلاف معناداری وجود نداشت (0/05 آگاهی در مورد راههای انتقال ایدز و نگرش مناسب نسبت به افراد مبتلا به آن احساس می شود. مسیولان باید با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه، برنامه هایی جهت افزایش آگاهی و بهبود نگرش افراد جامعه & .در این زمینه، به ویژه برنامه های پیشگیری از آن را طراحی و اجرا کنند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سعید یزدی راوندی

دانشجوی دکتری تخصصی علوم رفتاری،مرکز پژوهش دانشجویان ،دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران

زهرا تسلیمی

دانشجوی دکتری تخصصی علوم اعصاب، مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

فرشید شمسایی

مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف ممواد ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران

علی قلعه ایها

مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف ممواد ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران