بررسی میزان آمادگی بیمارستان های دانشگاه های استان سیستان و بلوچستان در مواجهه با بلایا

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 430

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFODI01_025

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

چکیده مقاله:

بیمارستان ها لازم است خود را برای مقابله با بلایا آماده کنند، زیرا تکیه بر منابع و امکانات خارج از منطقه آسیب دیده، آلام بیشتری به دنبال خواهد داشت. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آمادگی بیمارستان های دانشگاه های استان سیستان وبلوچستان در مواجهه با بلایا در سال 1395 انجام گردید.این مطالعه از نوع کاربردی بوده که به روش توصیفی، تحلیلی درمقطعی از سال 1395انجام گردید. جامعه پژوهش شامل مدیران و مسیولین بیمارستان های زابل، زاهدان و ایرانشهر بوده است. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد آگاهی سنجی (40 سوال) و چک لیست 137 سوالی بوده که به روش خود ارزیابی تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار spss17 و آزمون های آماری توصیفی و آزمون های آماری واریانس یک طرفه وضریب همبستگی پیرسون انجام گردید. میانگین امتیاز آگاهی مدیران و مسیولین بیمارستان از وضعیت آمادگی در برابر بلایا (43/43±8/11) و آمادگی بیمارستان ها در مواجهه با بلایا (15/64±64/23) در کلیه بیمارستان ها در حد متوسط ارزیابی گردید. بیشترین میزان آمادگی مربوط به حیطه اقدامات بهداشت محیط (29/66±76/56) بود. حیطه برنامه ریزی جهت کاهش خطرات ساختمانی (30/12±44/98) کمترین امتیاز میزان آمادگی را دارا بود. بین آگاهی مدیران و آمادگی بیمارستان ها در مواجهه با بلایا ( 0/001= p) از نظر آماری رابطه معنی داری مشاهده شد. با توجه به آمادگی متوسط بیمارستان های استان در مواجهه با بلایا و رابطه بین آگاهی مدیران و آمادگی بیمارستان ها در مواجهه با بلایا ، برگزاری دوره های آموزشی در ادوار مشخص می تواند در افزایش سطح آگاهی وآمادگی بیمارستان ها نقش موثری داشته باشد.

نویسندگان

قهرمان محمودی

Hospitaladministration research center,School of medicine, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

محمدعلی جهانی

Social determinants of health research center, Health research Institute, School of medicineBabol University of Medical Sciences, Babol, Iran

حمیدرضا بزی

MSc Student of Health Services Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran(corresponding Author)