تعیین بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت های ویژه بیمارستان با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 439

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFODI01_012

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: افزایش روزافزون هزینه ها و منابع محدود بخش سلامت، مدیران را وادار به استفاده از ابزار و تکنیک های تحلیل و شناسایی دقیق هزینه ها با مزیت رقابتی درحوزه سلامت نموده است. هدف این تحقیق محاسبه بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت می باشد.روش کار: این پژوهش توصیفی و کاربردی بوده که به صورت مقطعی و گذشته نگردر سال 1393 انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک موجود بخش ها و صورت های مالی و بهای تمام شده با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت و روش تسهیم مستقیم هزینه ها محاسبه گردید ،نرم افزار مورد استفاده اکسل 2007 بوده که در نهایت از جمع هزینه های مستقیم با هزینه های غیر مستقیم بخش، شامل هزینه بالاسری (هزینه های انرژی مصرفی، تعمیرات . . .) و هزینه بالاسری تخصیصی از مراکز فعالیت پشتیبانی و بالاسری تخصیصی از مراکز فعالیت تشخیصی، بهای تمام شده مشخص گردید.یافته ها: بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت های ویژه بیمارستان برابر با 18006583677ریال معادل با 7/38 % از هزینه های بیمارستان بود. که 64/1% هزینه ها مربوط به هزینه جبران خدمت کارکنان، 7/3 % هزینه ها مربوط به هزینه های مواد و ملزومات مصرفی و 28/6 % هزینه ها مربوط به هزینه سربار بوده است.نتیجه گیری: قسمت عمده هزینه های بخش مربوط به هزینه های مستقیم بوده است. لذا می توان با مدیریت صحیح و بکارگیری نیروهای انسانی کارآمدتر و توجه به تعداد و توزیع این نیروها و همچنین بکارگیری الگوی صحیح مصرف مواد و ملزومات و نگهداری تجهیزات، هزینه ها را کاهش داد.

کلیدواژه ها:

هزینه تمام شده ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، مراقبت های ویژه

نویسندگان

فایزه بهادر

کارشناسی ارشدرشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

محمدعلی جهانی

گروه آموزش عمومی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل ، ایران

قهرمان محمودی

گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، واحد ساری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری ، ایران

علی حجازی

دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران