بررسی میزان تهدید مدرنیزاسیون غربی بر امنیت و سلامت ساکنان جهان و تاثیر الگوها و آموزه های علم بازاریابی در برهم زدن موازنه و نظام عرضه و تقاضا در بازار

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 455

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_REERAA-1-5_006

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

بازار ا یبی در بر هم زدن موازنه نظام عرضه و تقاضا در بازار است . جامعه آماری تحقیق حاضر تصادفی بوده و تعداد آن 341 نفرمی باشد.حجم نمونه برآورد ی 181 نفر می باشد. با توجه به و ژ یگی های جامعه آماری این پژوهش، از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شده است. در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات بمنظور سنجش متغیر های مستقل و وابسته از پرسشنامه ها ی استاندارد استفاده شده است. برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات اصلاحی اساتید صاحب نظر استفاده شده است و از طریق آزمون آلفای کرونباخ ضریب پایایی 0.849 بدست آمده است. جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده های از آزمون کلموگروف اسمیرنف و با توجه به نرمال بودن توز یع داده ها جهت آزمودن فرضه ی تحقیق از آزمون t تک نمونه ای استفاده گردیده است. با توجه به نتایج بدست آمده و سطح معنی دار بودن 0.001 فرض صفر با حداکثر اطمینان 0.999 رد می گردد، پس می توان نتیجه گرفت که تبعیت از الگوهای مدرنزاسیون غربی بر تهدید سلامت و امنیت ساکنان جهان شهرموثر بوده و تحر یک تقاضا به منظور افزایش فروش برهم زدن موازنه و ا ر یاد خسارات جبران ناپذ ر ی متنابه به طبیعت است

کلیدواژه ها:

نویسندگان

اسرافیل شیرازی

نویسنده مسیول