آقای اسرافیل شیرازی

Esrafil Shirazi

رئیس موسسه علمی فرهنگی آپادانا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182392)

7
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی