بررسی سهم ما در رشد و توسعه کامل جهانی با رویکرد درک اهمیت انتی مارکتینگ و ضرورت خردورزی ،رشد خودآگاهی و تعالی ملل

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 591

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCAM01_001

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

چکیده مقاله:

اگر اقتصاد را علم تامین معاش و رفاه عموم بدانیم آینده اقتصادی جهان می بایست برمدلی متعادل؛ متوازن ومتقارن استوار باشد نه تقسیمات الحادی و مانیتار اقلیتی امتیاز طلب وسودجو. مانیتاریزم فریدمن وجاهت اقتضاییاش را از دست داده و تمرکز بر اقتصاد طبیعی جایگزین لیبرالیسم لجام گسیخته انحصارطلب و نامتعادلی می گردد که فن آوری را ابزار استیلای صاحبان سرمایه و تولید بر مصرف کننده ساخته. انحصار طلبان ترفیع جو با دستبردبی رویه به طبیعت سلامت زندگی ساکنان جهان را مخدوش ساخته اند . تحقیق حاضر ضرورت رابطه خردورزی ورشد خودآگاهی توده با امکان تعالی ملت ها و توسعه جهانی را در نفی اساطیر و الگوهای القایی بازار مصرفزا بررسی نموده که نتایج تحقیق ، توسعه جهانی را درنفی مصرف گرایی وحذف مانیتاریزم و ایجاد تعادل وتوازن بین تولید ، تقاضا و طبیعت یافته است.پس از بیان ادبیات موضوع ، تحقیق حاضر ضرورت خردورزی ورشد خودآگاهی توده با امکان تعالی ملت ها و رابطه بین اساطیر و الگوهای القایی بازار مصرف زا با رشد و توسعه جهانی را از نگاه دانشمندان و محققان اقتصادیبررسی می نماید. موضوعات تحقیق عبارتند از مانیتاریزم، آموزه های علم بازاریابی ،توسعه جهانی . در این اولویت بندی به روش تاپسیس فازی، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و اقتصاد طبیعی با استفاده از نظرخبرگان به عنوان متناظر تعیین گردیده است. درتجزیه و تحلیل نتایج از روش تاپسیس فازی استفاده کردیم. دراین خصوص از 1 خبره اقتصاد دان نظر سنجی انجام شد . نتایج تحقیق نشان می دهد ضرورت خردورزی ورشد خودآگاهی توده با امکان تعالی ملت ها در درجه اول قراردارد سپس رد آموزه هایی که مصرف گرایی را ترویج می نماید و درپایان حذف مانیتاریزم کنونی وایجاد تعادل و توازن بین تولید ، تقاضا و طبیعت اجتناب ناپذیر است.

نویسندگان