تأثیر شوری بر شاخص های رشد در نه پایه مرکبات

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 557

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHS-40-4_008

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1395

چکیده مقاله:

شوری یکی از بزرگترین عوامل محدودکننده رشد گیاهان و تولید محصول در بسیاری از نقاط جهان می باشد که از دیر باز مورد توجه بوده است. مرکبات جزء گیاهان حساس به شوری می باشند. از آنجا که گونه های تجاری مرکبات به صورت پیوندی تکثیر می شوند؛ میزان تحمل پیوندک به شوری، بستگی زیادی به نوع پایه مورد استفاده دارد. پژوهش گلخانه ای با هدف ارزیابی تحمل به شوری نه پایه مرکبات شامل : پایه های نارنج، بکرائی، کلئوپاترا، رانگ پور لایم، رافلمون، ماکروفیلا و سیتروملو، سیترنج و پونسیروس بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار و چهار سطح شوری شامل : شاهد، 25، 50 و 75 میلی مول در لیتر نمک NaCl، باهدایت الکتریکی بهترتیب 1/5، 4/5، 6/79 و 9/06 دسی زیمنس بر متر در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا گردید. نتایج نشان داد که با افزایش سطح شوری، شاخص های تعداد برگ، ارتفاع گیاه، سطح برگ، وزن تر و خشک برگ، ساقه و ریشه، تعداد و طول ریشه کاهش می یابد. نتایج مقایسات میانگین صفات مورد بررسی نشان داد که اختلاف های معنی داری بین پایه های مرکبات وجود دارد. در بین پایه ها، نارنج، کلئوپاترا و رانگ پورلایم کمترین و پونسیروس، سیترنج و سیتروملو بیشترین کاهش در شاخص های رشدی اندام هوایی و ریشه را نشان دادند.

کلیدواژه ها:

مرکبات ، پایه ها ، شوری ، رشد رویشی اندام هوایی و ریشه

نویسندگان

داوود خوشبخت

دانشجوی کارشناسی ارشد، استاد و استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

علی اکبر رامین

دانشجوی کارشناسی ارشد، استاد و استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفها

بهرام بانی نسب

دانشجوی کارشناسی ارشد، استاد و استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفها

سیروس آقاجان زاده

هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر