پارامترهای رشد جمعیت کنه میوه خشک Carpoglyphus lactis Acari: Carpoglyphidae روی مخمر نان در دو دمای مختلف

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 634

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPPS-45-2_013

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1395

چکیده مقاله:

کنه میوه خشک Carpoglyphus lactis (L) علاوه بر اینکه از آفات مهم و اقتصادی برخی محصولات انباری به ویژه خشکبار به شمار می رود، به عنوان یک طعمه جایگزین برای پرورش انبوه کنه های شکارگر به صورت تجاری نیز کاربرد دارد. در این مطالعه پارامترهای جدول زندگی کنه میوه خشک روی مخمر نان در شرایط آزمایشگاهی و در دو دمای 20و25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 70±5 درصد و تاریکی مطلق بر اساس تئوری جدول زندگی دوجنسی سن- مرحله بررسی شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت r نرخ متناهی افزایش جمعیت λ و متوسط زمان یک نسل T در دمای 20 درجه سلسیوس به ترتیب 0/287 روز 1-و1/333 روز 1-و16/7 روز و در دمای 25 درجه سلسیوس به ترتیب 0/383روز 1-و1/467 روز 1- و 11/87 روز محاسبه و اختلاف معناداری بین پارامترهای مذکور در دو دما مشاهده شد P<0/01 بین مقادیر نرخ ناخالص تولیدمثل GRR نیز اختلاف معناداری در دو دما وجود داشت P<0/05 ولی نرخ خالص تولیدمثل R0 در دو دما اختلاف معنا داری نداشت P>0/05 اطلاعات حاصل از این پژوهش می تواند در زمینه بهینه سازی شرایط پرورش انبوه کنه C. lactis به کار می رود

کلیدواژه ها:

باروری ، جدول زندگی دوجنسی ، زمان نشو و نما ، نرخ ذاتی افزایش جمعیت Carpoglyphus lactis

نویسندگان

حمیدرضا صراف معیری

استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان

حسین پور عسگری

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان

اورنگ کاوسی

استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان

مریم راشکی

استادیار، گروه تنوع زیستی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان