توسعه روش ریز استخراج فاز جامد برای تعیین تتراکلریدکربن وکلروفرم در هوا به روش گاز کروماتوگراف-طی فبین جرمی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 579

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOHE-3-1_005

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1395

چکیده مقاله:

مقدمه: در این پژوهش روش ریز استخراج فاز برای نمون هبرداری از تتراکلریدکربن و کلروفرم هوا توسعه و تأثیر پارامترهای محیطی بر روی عملکرد آن مطالعه گردیده است.روش کار: به این منظور اطاقک استاندارد در آزمایشگاه ساخت هشده و نمون هبرداری از غلظت آنالیتها در اطاقک با روش ریز استخراج فاز جامد انجام گرفت سپس شرایط بهینه استخراج و نمونهبرداری تعیین و با روش نمون هبرداری استاندارد ( NIOSH-1003 ) مقایسه گردید نمونهها با دستگاه گاز کروماتوگرافی-طی فبین جرمی تجزیه گردید.یافت هها: بررس یهای مربوط به انتخاب فیبر نشان داد که فیبر CAR/PDMS خاصیت جذب بالاتری نسبت به سایر فیبرهای مورد مطالعه بوده و نتایج نشان داد که تفاوت معن یداری در نرخ نمون هبرداری با دماهای مختلف 20 درجه سانتی گراد تا 30 درجه سانتی گراد و سرعت های 2 تا 50 سانتیمتر بر ثانیه وجود ندارد اما رطوبت نسبی بر نرخ نمون هبرداری تأثیر م یگذارد همچنین نمون ههای تهیه شده را به مدت 3 روز در یخچال می توان نگهداری نمود. ضریب همبستگی بین انداز هگیری با زغال فعال و روش ریز استخراج فاز جامد برای کلروفرم و تتراکلریدکربن به ترتیب برابر با 0/99 و 0/98 بوده انحراف معیار نسبی تکرارپذیری بین فیبرها به صورت هفتگی جهت کلروفرم و تتراکلریدکربن به ترتیب برابر با 6/ 13 و 8/ 12 تعیین گردید. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که نمون هبرداری به روش ریز استخراج فاز جامد دارای حساسیت بالاتر در مقایسه با روش (NIOSH-1003 ) بوده و با استفاده از فیبر CAR/PDMS می توان مقدار میانگین مواجهه 8 ساعته را جهت کلروفرم و تتراکلریدکربن به روش غیرفعال تعیین نمود.

کلیدواژه ها:

ریز استخراج فاز جامد ، هوا ، روش غیرفعال ، تتراکلریدکربن ، کلروفرم ، گاز کروماتوگراف-طی فبین جرمی

نویسندگان

محمد جواد زارع سخویدی

استادیار، گروه بهداشت حرف های، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یزد، ایران

عبدالرحمان بهرامی

استاد، گروه مهندسی، بهداشت حرفه ای، قطب علمی بهداشت حرفه ای، مرکز تحقیقاتعلوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

علیرضا غیاثوند

استاد، گروه شیمی تجزیه، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران