ارزیابی فیلترهای بکاررفته در زهکشهای زیرزمینی اراضی میان آب، ملاثانی، دانشگاه اهواز و واحد کشت و صنعت امیرکبیر خوزستان

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,379

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDNC01_102

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1384

چکیده مقاله:

در این تحقیق از چهار منطقه استان (اراضی مجتمع عالی – آموزشی و پژوهشی رامین، شرکت کشت و صنعت میان آب، شرکت توسعه و صنایع جانبی واحد امیرکبیر، اهواز (اراضی دانشگاه شهید چمران) که دارای سیستم آبیاری و زهکشی بودند، با حفاری نمونه های فیلتر تهیه و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتد. فیلترهای شبکه های زهکشی ملاثانی و اهواز مطابق با استانداردهای SCC و USBR نبوده ولی فیلترهای شبکه های میان آب و امیرکبیر با معیارهای فوق مطابقت داشتند. بعلاوه نفوذپذیری نمونۀ فیلترها قبل و بعد از جداسازی ذرات اختلاطی، تحت گرادیانهای 1،3و5 با پرمامتر ساخته شده با استاندارد ASTM تعیین گردید. متوسط درصد کاهش هدایت آبی فیلترها قبل و بعد از شستشو تحت گرادیانهای مختلف برای فیلترهای امیرکبیر، اهواز، لاثانی و میان آب بترتیب 6/6، 6/11، 2/23 و 9 محاسبه گردید. همچنین در آزمایشات نفوذسنجی خاک فیلتر، پارامتر نسبت گرادیان که بیانگر استعداد فیلتر نسبت به انسداد توسط ذرات می باشد تعیین گردید و نهایتاً تعیین گرادیان هیدرولیکی بحرانی پایان بخش آزمایشهای تحقیق حاضر بود که مقدار 3/1، 5/1، 9/0 و 2/1 بترتیب برای شبکه های زهکشی ملاثانی، میان آب، امیرکبیر و اهواز گردید.

نویسندگان

رباب پرتواعظم

کارشناس ارشد مهندسین مشاور آبدان فراز

حیدرعلی کشکولی

استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهیدچمران اهواز

عبدعلی ناصری

دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهیدچمران اهواز