تاثیر ذرات ریزدانه بر روی مقدار افت مخروط اسلامپ در خاک بعمل آوری شده با فوم برای حفاری با ماشین EPB

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 756

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUSE-3-2_004

تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1395

چکیده مقاله:

یک خاک ایدهآل برای ماشین EPB خاکی است که پس از حفاری و ورود به اتاقک فشار، تبدیل به یک ماده پلاستیک و خمیری با قابلیت اعمال فشار به سینه کار باشد. بدیهی است که یک خاک واقعی در طبیعت بهندرت دارای چنین ویژگیهایی میباشد. بنابراین همیشه سعی میشود با تزریق فوم به مصالح جمع شده در اتاقک فشار، خاکی با خصوصیات مذکور را بدست آورد. به افزودن فوم و پلیمر به خاک، عملیات بعملآوری میگویند. در تونلسازی با ماشینEPB رفتار خاک حفاری شده از هنگامیکه در جلوی کاترهد ماشین با فوم مخلوط می شود تا زمانیکه از نقاله مارپیچ خارج می شود بستگی به ویژگی کارپذیری خاک بعملآوری شده دارد که معمولا با آزمایش اسلامپ ارزیابی میگردد. عواملی که بر روی کارپذیری خاک موثر هستند شامل شاخص استحکام، درصد رطوبت مقدار ذرات ریزدانه و نسبت تزریق فومFIR میباشند. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر پارامترهای فوق بر روی کارپذیری خاک بعمل آوری شده با فوم میباشد. در این مطالعه، به منظور دست یافتن به یک رابطه تجربی بین دو متغیر مستقل )شامل: درصد ریزدانه و پارامترهایکمی تزریق فوم( و متغیر وابسته )مقدار افت اسلامپ( ابتدا آزمونهای آزمایشگاهی ترکیب فوم و خاک با محتوای رطوبت 78 درصد و شاخص استحکام 0/75 تا 1 انجام شد. سپس رابطه بین متغیرهای مختلف بوسیله مدلهای رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که یک رابطه معنیدار بین آنها وجود دارد و کارپذیری مناسب در شرایطی بدست میآید که مقدار ذرات ریزدانهی خاک بین 88 تا 89 درصد باشد

نویسندگان

صادق طریق ازلی

دانشجوی دکترای زمینشناسی مهندسی؛ دانشگاه فردوسی مشهد

محمد غفوری

استاد؛ گروه زمینشناسی مهندسی؛ دانشگاه فردوسی مشهد

غلامرضا لشکری پور

استاد؛ گروه زمینشناسی مهندسی؛ دانشگاه فردوسی مشهد

جعفر حسن پور

استادیار؛ گروه زمینشناسی مهندسی؛ دانشگاه تهران