بررسی ارتباط ساز ههای الگوی اعتقاد بهداشتی با رفتارهای پیشگیری کننده از هپاتیت «ب » در معتادین مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد شهر همدان

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 605

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-24-2_008

تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1395

چکیده مقاله:

مقدمه: معتادین به مواد مخدر، از گرو ههای آسی بپذیر در برابر هپاتیت «ب » هستند. مطالعه حاضربا هدف تعیین ارتباط ساز ههای الگوی اعتقاد بهداشتی با رفتارهای پیشگیری کننده از هپاتیت «ب »در معتادین مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد شهر همدان انجام شد. رو شکار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی است. نمون ههای پژوهش را 135 نفر از معتادین مراجعه کننده به مرکز دولتی درمان سوء مصرف مواد مخدر سمیعی 8 تشکیل داده که با روشسرشماری، انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه مشتمل بر ساز ههای الگوی اعتقاد بهداشتی و رفتارهای پیشگیری کننده از هپاتیت «ب »، جم عآوری شد. تحلیل داد هها با استفاده از همبستگیاسپیرمن و تی تست مستقل با کمک نرم افزار PSS ویراست 22 انجام شد. سطح معن یداری آزمو نها کمتر از 05 / 0 در نظر گرفته شد.یافت هها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 52 / 10 ± 65 / 38 سال بود. میانگین نمره کسب شده در هر یک از ساز هها عبارت بودند از: حساسیت درک شده 95 / 4 ± 23 / 9 با حداکثر نمره قابل اکتساب 24 )متوسط(، شدت درک شده 16 / 9 ± 24 / 20 با حداکثر نمره قابل اکتساب 32 )متوسط(، منافع درک شده 47 / 6 ± 40 / 11 با حداکثر نمره قابل اکتساب 24 )متوسط(، موانع درک شده 56 / 12 ± 87 / 21 باحداکثر نمره قابل اکتساب 64 )ضعیف(، راهنما برای عمل 27 / 7 ± 05 / 10 با حداکثر نمره قابل اکتساب 20 )متوسط(، خودکارآمدی 58 / 11 ± 73 / 18 با حداکثر نمره قابل اکتساب 40 )متوسط( و رفتارهایپیشگیری کننده از هپاتیت «ب 2/92 » ± 4/01 با حداکثر نمره قابل اکتساب 16 )ضعیف( بود. در این مطالعه همبستگی معناداری بین مشخصات دموگرافیک با نمره رفتارهای پیشگیرانه مشاهده نشد ) 05 / 0P < (؛ همچنین هیچ کدام از ساز ههای یاد شده با نمره رفتارهای پیشگیری کننده از هپاتیت «ب » همبستگی معناداری نداشتند ) 05 / .)P < 0نتیجه گیری: با توجه به نمره پایین افراد در ساز ههای الگوی اعتقاد بهداشتی و وجود شرایط مخاطره آمیز متعدد پیرامون این افراد، برنام ههای آموزش بهداشت به منظور پیشگیری از ابتا به هپاتیت «ب » در معتادین توسط متولیان بخش بهداشت و درمان خصوصا پرستاران پیشنهاد م یگردد

کلیدواژه ها:

الگوی اعتقاد بهداشتی ، اعتیاد به مواد مخدر ، هپاتیت B ،

نویسندگان

مسعود خداویسی

استادیار، گروه پرستاری، مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن در منزل دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

میترا صالحی خواه

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، مرکز پژوه شهای دانشجویان، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

سعید بشیریان

استادیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر برسلامت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

منوچهر کرمی

دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران