ارزیابی الگوی مصرف انرژی از نظر کالبدی در خانه های نوساز روستایی حاشیه دریای خزر

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,826

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB05_059

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1384

چکیده مقاله:

با توجه به ضرورت هماهنگی ساخ ت وسازهای جدید در روستاهای کشوربا شرایط اقلیمی و متناسب با اهداف صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان، این مقاله به بررسی راهکارهای اقلیمی بکار رفته در زمینه طراحی و ساخت مسکن روستایی در منطقه معتدل و مرطوب حاشیه دریای خزر پرداخت هاست. در این راستا، ابتدا با شناسایی گروه اقلیمی مورد نظر در جدول پهنه بندی اقلیمی، اهداف عمده طراحی اقلیمی در منطقه استخراج شد هاست. همچنین ویژگ یهایی از ساختمان که در تطابق کالبدی ساختمان با اقلیم مؤثرند، تبیین شده اند. سپس با دست هبندی گون ههای مسکن روستایی در تناسب با اهداف مورد نظر این تحقیق، به بررسی و تحلیل گونه های موردنظر به تفکیک ویژگی های تعیین شده در هماهنگی با اهداف اقلیمی پرداخته شده است.