بررسی عوامل مرتبط با مهاجرت بیماران در استان کرمان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 642

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHD-3-3_007

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

مقدمه: آگاهی درست از چگونگی استفاده افراد از تسهیلات بهداشتی و درمانی، عنصری حیاتی جهت برنامه ریزی و تخصیص منابع است. در ایران با اجرایی شدن طرح پزشک خانواده و تلاش در جهت اصلاح نظام ارجاع، مسئله جابه جایی بیماران بین مناطق و عوامل مؤثر بر این جابه جایی ها دارای اهمیت خواهد بود. روش ها: در این پژوهش با استفاده از مدل اقتصادی لاجیت و به شیوه گذشته نگر، ارتباط خصوصیات دموگرافیکی بیماران، نوع بیمه درمان، فاصله جغرافیایی تا بیمارستان محل دریافت خدمت و خصوصیات بیمارستان ها با مهاجرت بیماران در 21 گروه بیماری بر اساس تشخیص نهایی ثبت شده در پرونده آنان بر اساس کدهای ICD10 مورد بررسی قرار گرفت. کلیه تخمین ها با نرم افزار Eviews، نسخه 6 صورت گرفت. نتایج: حدود 40 درصد بیماران هریک از بیمارستان های شهرستان کرمان، بیماران مهاجر از سایر شهرستان ها بودند و اغلب خدمات ارائه شده به بیماران مهاجر در محل زندگی خود آنها نیز ارائه می شد. اکثر مهاجرت ها در نتیجه عدم ارائه خدمات مطلوب از دیدگاه بیماران در محل زندگی آنها اتفاق افتاده بود. ضرایب منفی، فاصله جغرافیایی، تعداد پزشک، تعداد تخت و ضرایب مثبت وجود بیمه ها بود که در همه گروه ها ثابت بود و این به معنی تأثیر مشابه این متغیرها بر مهاجرت بیماران در همه گروه های بیماری بود. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عواملی مانند فاصله و نوع بیماری بر مهاجرت بیماران تأثیری بیشتر از احساس بیمار راجع به مرکز ارائه خدمت نداشت و عدم توجه به این واقعیت به ویژه در طراحی نظام ارجاع در طرح بزرگ پزشک خانواده منجر به مشکلاتی در زمینه عدالت، رضایت بیماران و تأمین مالی مؤسسات درمانی خواهد شد.

نویسندگان

اسماء صابرماهانی

استادیار، مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

سیدحمیدرضا اشرف زاده

دانشیار، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تهران، تهران، ایران

فرید ابوالحسنی

دانشیار، موسسه ملی تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

محسن بارونی

استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات، سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران