تاثیر آموزش منشور حقوق زنان باردار به ماماها بر میزان رضایت زنان مراجعه کننده به بخش زایمان بیمارستان امام رضا (ع)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 724

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-24-1_008

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

مقدمه: سامتی از حقوق اساسی انسان است و زنان باردار جزء گروه های آسیب پذیر در مسئله ی سامت می باشند. رعایت حقوق مددجویان، موضوعی مهم در کیفیت مراقبت سامت و راهکاری جهتدستیابی به رضایتمندی بیشتر می باشد. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش منشورحقوقزنان بارداربه ماماها، بر میزان رضایتمندی آنان طراحی شده است. روش کار: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی دوگروهی می باشد، 176 زن باردار قبل از انجام مداخله یآموزشی برای 13 ماما و 155 زن باردار بعد از مداخله، با هدف سنجش میزان رضایت از رعایت منشور حقوق زنان باردار،به روش در دسترس وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی محققساخته با دو حیطه ی جسمی و روحی بود.این مطالعه در سال 94 در بیمارستان امام رضا (ع)انجام شد. آنالیز داده ها با نرم افزار SPss 16 انجام شد.یافته ها: میانگین سنی نمونه ها 26 سال بود و 8/ 94 % آنها تحصیات دیپلم و کمتر داشتند.ارتباط بین تحصیات و فاز زایمانی در هنگام بستری، با میزان رضایت مادران باردار معنادار نبود. میزانرضایت کلی دربین دو گروه آزمون و کنترل تفاوت آماری معناداری نداشت، اما آموزش ماماها افزایشی معنادار در میزان رضایت زنان باردار در حیطه ی روحی داشت ) 05 / .)P < 0نتیجه گیری: آموزش پرسنل به عنوان راهکاری در جهت افزایش رعایت حقوق مراجعان و افزایش رضایتمندی آنان، مطرح می باشد اما دستیابی به این اهداف نیازمند سازوکارهای زیادی مثل فراهم آوردن زیرساخت های مناسب و بهبود شرایط کاری پرسنل می باشد

نویسندگان

سیده زهرا معصومی

استادیار، مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک، گروه مامایی، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

زیبا نیازی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

رفعت بخت

مربی، گروه بهداشت مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

قدرت اله روشنایی

استادیار، گروه آمار ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.