بررسی تحلیلی میزان رضایتمندی جمعیت روستایی از خدمات آموزشی نمونه مورد مطالعه :بخش سنخواست- شهرستان جاجرم

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 452

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOIH-1-10_020

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

شناخت ، اندازگیری و بهبود کیفیت زندگی از اهداف محققان بسیاری از رشته هایعلمی بوده به طریقی که از سال 1982 تا سال 2005 میلادی بیش از 55 هزار تحقیق در اینزمینه به انجام رسیده است . براساس این تحقیقات چگونگی تامین نیازهای انسانی و درک رضایتو عدم رضایت افراد و گروه ها از ابعاد مختلف زندگی مهمترین معیار مطالعات کیفیت زندگی راشامل شده است.کیفیت زندگی مردم در مکانهای روستایی به عوامل زیادی از جمله اشتغال ، درآمد مناسب ،دسترسی به خدماتی مانند اموزش و بهداشت ، سلامت ، محیط طبیعی و امنیت وابسته است.ارزیابی کیفیت زندگی با شاخص های متعدد عینی و ذهنی انجام می گیرد . یکی از مهمترینشاخص ها در ابعاد اجتماعی و فرهنگی بررسی خدمات آموزشی از ابعاد مختلف کمی و کیفی میباشد . نوشتار حاضر، بخشی از پروژه بررسی میزان رضایتمندی کیفیت زندگی روستائیان بخشسنخواست شهرستان جاجرم می باشد که با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و جمع آوریاطلاعات مورد نیاز گویه های مختلف تحقیق در قالب پرسشنامه های متناسب با جامعه آماری دردو دهستان دربند و چهارده بخش سنخواست انجام شده است . نتایج حاصل پس از محاسبه درنرم افزار Excel و Spss نشان میدهد سطح کلی رضایتمندی از خدمات آموزشی در حد متوسطبوده و بیشترین میزان رضایتمندی از فضاهای آموزشی و کمترین میزان به تجهیزات آزمایشگاهی وآموزشی خصوصا کمبود رایانه و نرم افزارهای آموزشی مربوط می باشد.

کلیدواژه ها:

زندگی- رضایتمندی- خدمات آموزشی- جمعیت روستایی- بخش سنخواست

نویسندگان

محمدجواد صفایی

استادیار برنامه ریزی توسعه روستایی،دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری