روابط خارجی ایران و انگلیس در دولت خاتمی و احمدی نژاد

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,083

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RNM-1-4_004

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395

چکیده مقاله:

روابط خارجی ایران و انگلیس در طول گذر تاریخ دچار فراز و نشیبهای فراوانی شده است. در دوران موسوم به اصلاحات و با روی کار آمدن آقای خاتمی، مبنای سیاست خارجی ایران اصول توسعهگرایی )گفتگویتمدنها(، تنشزدایی، اعتمادسازی، صلحگرایی و چندجانبهگرایی تعریف شده است. اساس سیاست گفتگوی تمدنها بر مشارکت همه کشورها، ملتها و فرهنگها و تغییر شرایط حاکم بر نظام بینالملل میباشد. ایران قبل از سرکار آمدن دولتاصلاحات بهخاطر برخی مسائل رخداده با انگلیس روابط دیپلماتیک خود را قطع کرده و این روابط را در سطح کاردار حفظ کرده بود، ولی با آمدن خاتمی نهتنها روابطفیمابین ایران با انگلیس، بلکه روابط با بیشتر کشورهای تأثیر گذار روبه بهبودی نهاد. همچنین با روی کار آمدن دولت اصولگرا فصل تازهای در سیاست خارجی ایران به وقوع پیوست. آقای احمدینژاددریکی از سخنرانیهای خود کشورهای جهان را به صلح و عدالت فرا خواند. وی دولت خود را دولت مهرورزی یا دولت مهر مینامید. در دوران اصولگرا روابط ایران و انگلیس روبه تیرگی نهاد. این تیرگیروابط با مطرح شدن مسئله هستهای ایران و تصویب قطعنامهها در شورای امنیت و همچنین اعمال تحریمهای اقتصادی و بانکی با حمایت کشورهای غربی هر چه بیشتر روبهوخامت گذاشت. دلایل تیرگی روابط از جانب ایران نیز پیگیری مسائلی همچون هولوکاست، از سر گیری فعالیتهای هستهای بهویژه غنی سازی اورانیوم و در پی دخالت کشور انگلیس در وقایع سال 88 عدهایمعترض به سفارت بریتانیا در تهران حمله کرده و آنرا اشغال نمودند، که این مسائل نیز به ابعاد مختلف اختلافات فیمابین دو کشور دامن میزد.

نویسندگان

محمدجواد حق شناس

دکتری روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اژدر پیری سارمانلو

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل،دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی