بررسی نگرش دانشجویان دانشگاههای آزاد منطقه ی 4 کشور نسبت به یادگیری زبان

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 627

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSR-1-27_001

تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1395

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی نگرش دانشجویان منطقه 4 دانشگاه آزاد اسـلامی نسـبتبه زبان انگلیسی بوده است. عوامل دیگری مانند جنسیت و رشته تحصـیلی کـه ممکـناست روی نگرش افراد اثر داشته باشد نیز در نظر گرفته شد. بـرای نیـل بـه ایـن هـدفتعـداد 3418 نفـر(1859 نفـرپسـرو 1559 نفـردختـر) دانشـجویان رشـته هـای فنـی ــمهندسی، علوم پزشکی و علوم انسانی بهصـورت نمونـه گیـری طبقـه ای از 18 دانشـگاهآزاد اسلامی منطقه 4 انتخاب شدند. پرسشنامه اصلاح شده لاین (1987 )پس از تعیـینروایی محتوا و محاسبه پایایی از روش آلفـای کرونبـاخ 85/0 محاسـبه گردیـد و میـانآزمودنی ها توزیع شد. دادهها بـهوسـیله آزمـونهـای آمـاری ماننـد تحلیـل واریـانس وآزمون های شفه و خیدو تحلیل گردید. نتایج کلی بیانگر علاقه و نگـرش مثبـت میـاندانشجویان نسبت به یـادگیری زبـان انگلیسـی، درس زبـان و فرهنـگ انگلیسـی زبانـاناست. با توجه به نتـایج آزمـونهـای آمـار توصـیفی نظیـر فراوانـی، درصـد، میـانگین،انحراف معیار و آزمونهای آماری پارامتریک نظیرتحلیل واریانس، آزمونهـای شـفهو آزمـونهـای غیرپارامتریـک نظیـر خـیدو، دانشـجویان رشـته هـای فنـی مهندسـی ودانشجویان علوم پزشکی نسبت به دانشجویان علوم انسانی نگرش مثبـت تـری بـه زبـانانگلیسی در جنبه های گوناگون آن داشته اند.

نویسندگان

شهرام قهرکی

دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

حمیدرضا حق وردی

استادیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان